منوی سایت


سايپرمترين گل شيمي
Cypermethrin 40% EC                                                       
حشره کش غیرسیستمیک از گروه پایریتروئیدهای مصنوعی
سایپرمترین حشره کشی غیرسیستمیک از گروه پایریتروئیدهای مصنوعی است که با اثر تماسی و گوارشی و خاصیت ابقایی گروه زیادی از آفات نظیر لارو پروانه ها، سوسک ها و برخی از حشرات مکنده را کنترل می کند. نحوه اثر سایپرمترین اختلال در عمل سلول های عصبی از طریق اختلال در کانال های سدیم طناب عصبی می باشد. این سم همچنین خاصیت ضد تغذیه ای در طیف وسیعی از آفات داشته و به فوریت اثر می بخشد. سایپرمترین با نفوذ به بافت های گیاهی، حشراتی مانند مینوز که درون بافت های گیاه می باشند را نیز کنترل می کند. فاصله آخرین روز سمپاشی تا برداشت محصول 21 روز توصیه شده است.
طبق نظر متخصص گیاهپزشک مصرف شود.
مصرف سایپرمترین جز در موارد ذکر شده توصیه نمی شود.

 
محصول آفت میزان مصرف
سیب آفات برگخوار 75 میلی لیتر در 1000 لیتر آب
پنبه آفات برگخوار 175 میلی لیتر در هکتار