كلات آهن 6 درصد پودري
Iron Chelate 6%

تركيب پايدار محلول در آب
پايداري بالا در خاك (در pH هاي بالا)
اثربخشي سريع
درمان علائم كمبود آهن
پيشگيري از بروز كمبودآهن
تجزيه ضمانت شده
درصد وزني وزني عنصر
6 آهن كلاته شده

دستورالعمل استفاده
محصول زمان مصرف ميزان مصرف
مركبات نهالستان 5 گرم در هر مترمربع
نهالهاي جوان 20-40 گرم براي هر نهال
درختان در مرحله باردهي كامل 70-150 گرم براي هر درخت
درختان ميوه دانه دار و هسته دار نهالهاي جوان غيربارده 10-15 گرم براي هر نهال
درختان در شروع باردهي 20-40 گرم براي هر درخت
درختان در مرحله باردهي كامل 40-80 گرم براي هر درخت
درختان بزرگ غيرمثمر، قبل از متورم شدن جوانه 00-200 گرم براي هر درخت
انگور و كيوي قبل از متورم شدن جوانه و ده روز بعد از گلدهي 10-15 گرم به ازاي هر اصله
چمن، گياهان زينتي 2-3 بار در طول فصل رشد 20-40 كيلوگرم در هكتار
نهالستان درختي 2-3 بار در طول فصل رشد 20-50 كيلوگرم در هكتار
سبزيجات و صيفيجات در شروع فصل رشد 2-3 كيلوگرم در هكتار