كود آلي مايع پتاس بالا
High Potassium 40%

افزايش جذب آب
تعادل در جذب عناصر
افزايش مقاومت گياه در برابر تنشها
افزايش كيفيت و بازارپسندي محصول
تشكيل خوشه هاي كامل با دانه هاي درشتتر در محصولات زراعي
ايجاد ساقه هاي مقاوم در گياهان زراعي و پيشگيري از عارضه ورس
كاهش اثرات تنش شوري و سميت سديم
 
تجزيه ضمانت شده
درصد وزني حجمي عناصر
40 K2O
30 Organic matter
 
دستورالعمل استفاده
محصول زمان مصرف كودآبياري محلولپاشي
زراعي پايان پنجه زني و ابتداي ساقه روي 5-10 ليتر در هكتار محلول 5-2.5 در هزار
30 روز پس از اولين كوددهي
باغي كامل شدن سطح برگ درختان 5-10 ليتر در هكتار محلول 5-2.5 در هزار
پايان گلدهي و ابتداي تشكيل ميوه