كودآلي مايع+هيوميك اسيد
Liquid Organic Fertilizer

تهيه شده از كود مرغي با استفاده از سيستم تخمير
كود غني و كاهش ميزان مصرف نسبت به كود دامي
فراوري شده با دقت بالا
استريل شده ضمن حفظ خواص طبيعي
قابل استفاده براي طيف وسيعي از محصولات كشاورزي
 
تجزيه ضمانت شده
درصد وزني حجمي عناصر
6 Total N
1 P2O5
6 K2O
8 Humic acid
2 Fulvic acid
30 Organic matter
4 Soluble Na
3.7 Soluble Cl

دستورالعمل استفاده
در سيستم آبياري تحت فشار (آبياري باراني و قطره اي) و آبياري سطحي قابل استفاده ميباشد كه مطابق جدول زير ميباشد:
محصول مقدار مصرف (ليتر در هكتار) زمان مصرف
پسته 35-45 پس از گلدهي تا اواخر رشد
درختان ميوه 30-40 پس از گلدهي تا اواخر رشد
غلات 10-20 پس از گلدهي تا اواخر رشد
صيفي جات 20-30 از زمان نشا تا زمان گلدهي
كشتهاي گلخانه اي 1-2 در طول دوره رشد