سيليكات پتاسيم
Potassium Silicate

استحكام ساقه و پيشگيري از عارضه ورس در غلات
افزايش فتوسنتز گياهان
افزايش رشد انتهايي و تعداد ساقه ها
كاهش سميت ناشي از شوري خاك
 
تجزيه ضمانت شده
درصد وزني حجمي عناصر
26 SiO2
11 K2O
 
دستورالعمل استفاده
محصول زمان مصرف ميزان مصرف
غلات پنجه زني-طويل شدن ساقه 1 ليتر در هكتار
برنج جوانه زني-در خزانه-زمان پر شدن دانه ها 1.5 ليتر در هكتار
ذرت 4-6 برگي 1.5 ليتر در هكتار
سبزيجات برگي هر 4 هفته يك نوبت 1 ليتر در هكتار
صيفي و جاليزي هر 4 هفته يك نوبت 1-2 ليتر در هكتار
محصولات زراعي شش برگي-پيش از گلدهي-زمان پرشدن دانه 1 ليتر در هكتار
محصولات باغي پس از بازشدن جوانه هاي برگي پس از ريزش گلبرگها-هنگام رشد ميوه 1 در هزار