كود اسيدآمينه مايع+عناصر ريزمغذي
Liquid Aminoacid 20%


محرك رشد و افزايش كميت و كيفيت محصول
افزايش مقاومت گياهان در برابر تنشهاي محيطي
افزايش توانايي جذب عناصر غذايي توسط ريشه
افزايش عملكرد محصول
افزايش فتوسنتز گياه
 
تجزيه ضمانت شده
درصد وزني حجمي عناصر
20 Free Aminoacid
3 Total Nitrogen
3 P2O5
0.2 Fe-EDTA
0.1 Zn-EDTA
0.1 Mn-EDTA

دستورالعمل استفاده
محصول زمان مصرف ميزان مصرف
غلات 8 برگي شدن تا ظهور گل 2.5-1.5 ليتر در هكتار
محصولات جاليزي 8 برگي-تكرار پس از يكماه 2.5 ليتر در هكتار
درختان دانه دار پيش از گلدهي-پس از تشكيل ميوه 2.5 در هزار
درختان هسته دار هنگام گلدهي و تشكيل ميوه 2.5 در هزار
مركبات پيش از گلدهي تا فندقي شدن ميوه 2.5 در هزار
محصولات گلخانه اي انتقال نشا تا رسيدگي ميوه 2 در هزار