اسيد هيوميك پودري فارميگل
Powdery Humic Acid Farmigol

محصول اصلاح كننده خاك
افزايش رشد و توسعه ريشه
بهبود جذب عناصر غذايي از طريق برگ و ريشه
افزايش عملكرد و بهبود كيفيت محصول
افزايش درصد جوانه زني بذور
 
تجزيه ضمانت شده
درصد وزني/وزني عنصر
10 K2O
54 Humic acid
10 Fulvic acid
3 Soluble Na


 
دستوالعمل استفاده
محصولات زراعي كودآبياري، 4-3 كيلوگرم در هكتار
محصولات باغي كودآبياري، 5-4 كيلوگرم در هكتار