كود كلسيم+بور حاوي آمينواسيد
Calsium-Boron

داراي حلاليت بالا
افزايش مقاومت گياه به تنشهاي محيطي
افزايش كميت و كيفيت محصول
افزايش ميوه دهي و توليد بذر
جذب و انتقال بيشتر كلسيم در گياه
قابل استفاده در تمام كشتهاي زراعي و باغي
 
تجزيه ضمانت شده
درصد وزني وزني عناصر
7 Total nitrogen
15 CaO
1 Soluble B
20 Free Amino Acid
 
دستورالعمل استفاده
محصول ميزان مصرف محلولپاشي زمان و دفعات مصرف
محصولات باغي 1.5 كيلوگرم در هزار ليتر آب شروع محلولپاشي بعد از فندقي شدن ميوه ها، تكرار بسته به نياز گياه با فواصل 14-10 روز
محصولات زراعي 1-1.5 كيلوگرم در هكتار شروع ساقه دهي و تكرار بسته به نياز گياه هر 14-10 روز يكبار
انواع سبزي،صيفي و جاليز 1-1.5 كيلوگرم در هكتار شروع محلولپاشي از مرحله 4 برگي تا برداشت محصول و تكرار بسته به نياز گياه با فواصل 14-10 روز
محصولات گلخانه اي 40-80 گرم در هزار ليتر آب همراه با شروع رشد رويشي و تكرار بسته به نياز گياه با فواصل 14-10 روز
گياهان زينتي 0.5-1 كيلوگرم در 1000 ليتر آب شروع نوبت اول قبل از گلدهي با فواصل 14-10 روز