كود پودري فروت ست+اسيدآمينه
Fruit Set+Aminoacid

بهبود شكوفه دهي و توليد ميوه
افزايش درصد جوانه هاي زمستان گذر
افزايش مقاومت به سرماي زمستانه و اوايل بهار
سرعت جذب بالا از طريق برگ
 
تجزيه ضمانت شده
درصد وزني وزني عناصر
8 نيتروژن كل
8 روي محلول
3 بور محلول
0.2 موليبدن محلول
7 آمينواسيدآزاد
 
دستورالعمل استفاده
محصول زمان مصرف ميزان مصرف
محصولات باغي دو هفته پس از برداشت محصول محلول 5-1 در هزار
گردو، سيب، مركبات، بادام، پسته، هسته دارها تكرار در زمان تورم جوانه ها محلول 5-2 در هزار
انگور پس از هرس محلول 2 در هزار
زيتون دو هفته پس از برداشت محصول، تكرار در زمان تورم جوانه ها محلول 3 در هزار