كود پتاسيمي و گوگردي 20 درصد مايع
Liquid Potassium & Sulfur 20%
تنظيم pH خاك
اصلاح و بهبود وضعيت خاك
پيشگيري از شور شدن و كاهش شوري خاك
 
تجزيه ضمانت شده
درصد وزني حجمي عناصر
20 K2O
20 Soluble S
 
دستورالعمل استفاده
محلولپاشي همراه آب آبياري
2-3 ليتر در 1000 ليتر آب 7-10 ليتر در هكتار