اسيدآمينه پودري غني شده با عناصر ميكرو
Powdery Aminoacid 20%

غني شده با عناصر ميكرو
محرك رشد
افزايش كيفيت و كمميت محصول
افزايش مقاومت گياه به تنشهاي محيطي
قابل استفاده در تمام محصولات زراعي و باغي
 
تجزيه ضمانت شده
درصد وزني وزني عناصر
4 Fe-EDTA
2 Zn-EDTA
2 Mn-EDTA
1 Cu-EDTA
0.3 Soluble B
0.06 Soluble Mo
20 Free Aminoacids
 
دستورالعمل استفاده
محصول ميزان مصرف محلولپاشي زمان و دفعات مصرف
محصولات باغي 1-1.5 كيلوگرم در هزار ليتر آب 2-3 مرتبه، در زمان رشد ميوه از مرحله فندقي شدن تا 20 روز قبل از برداشت با فواصل 14-10 روز بسته به نياز گياه
محصولات زراعي 1 كيلوگرم در هكتار 2-3 مرتبه از زمان 3-4 برگي و در طول دوره رشد سبزينگي با فواصل 14-10 روز بسته به نياز گياه
انواع سبزي، صيفي و جاليز 1-2 كيلوگرم در هكتار شروع محلولپاشي از مرحله 4 برگي تا برداشت محصول و تكرار بسته به نياز گياه با فواصل 14-10 روز
محصولات گلخانه اي 50-100 گرم در 100 ليتر آب نوبت اول قبل از گلدهي با فواصل 14-10 روز
گياهان زينتي 1-1.5 كيلوگرم در 1000 ليتر آب همواره با شروع رشد رويشي و تكرار بسته به نياز گياه با فواصل 14-10 روز