منوی سایت

پاراکوات گل شیمی
 Paraquat 20%SL                                                                                                                                               

 
علف کش غیرسیستمیک و عمومی با اثر جابه جایی از گروه بای پیریدیلیوم
پاراکوات علف کشی غیرسیستمیک و عمومی از گروه بای پیریدیلیوم می باشد که با نحوه اثر تماسی و با خاصیت جابه جایی، گروه زیادی از علف های هرز کشیده برگ و پهن برگ با دوره رویش طولانی را کنترل می نماید. پاراکوات توسط بافت های سبز گیاهان جذب شده و به غشا سلولی و سیتوپلاسم آسیب رسانده و در نتیجه باعث پژمردگی وخشک شدن اندام های هوایی می گردد. پاراکوات روی ساقه های رسیده و چوبی گیاهان موثر نیست، بنابراین می توان آن را در زیر درختان و بین ردیف های کشت به کار برد. این سم به سرعت در خاک تجزیه و بی اثر شده و هیچ آسیبی از طریق ریشه به گیاه اصلی وارد نمی کند.
طبق نظر متخصص گیاهپزشک مصرف شود.
مصرف پاراکوات جز در موارد ذکر شده توصیه نمی شود.
 
محصول علف هرز میزان مصرف
درختان میوه دانه دار و هسته دار قیاق، پالسپالوم، مرغ، سلمه تره، نی، کنگر وحشی، پیچک، علف خرس یا کاتوس، انواع اسفناج وحشی، انواع ارزن وحشی، انواع تاج خروس، انواع دارواش، سس درختی 5- 3 لیتر در هکتار
سیب زمینی انواع تاج خروس، انواع ارزن وحشی، سوروف، سلمه تره 3 لیتر در هکتار
مرکبات پیچک، مرغ، اویارسلام، سلمه تره، پاسپالوم، حلفه، جگن 5- 3 لیتر در هکتار
یونجه، شبدر و اسپرس سس، بی تی راخ، تربچه وحشی، شلمی، مریم گلی، ترشک، بارهنگ، انواع ارزن وحشی، سوروف 5- 3 لیتر در هکتار
نیشکر قیاق، حلفه، مرغ، پنجه مرغی، دانه مرغی، اویارسلام، دورنه، سوروف، علف انگشتی، چیک واش، ارزن وحشی، پنیرک، کنگر وحشی، خردل وحشی، گاوچاق کن، وایه 5- 3 لیتر در هکتار یا محلول 1%