منوی سایت


بوتاکلر گل شیمی 
Butachlor 60%EC                              
علف کش سیستمیک و انتخابی مزارع برنج از گروه کلرواستانیلید (آمید)
بوتاکلر علف کشی سیستمیک از گروه کلرواستانیلید (آمید) می باشد که برای کنترل علف های هرز یکساله کشیده برگ و بعضی پهن برگ ها درزراعت برنج به صورت پیش رویشی در مزرعه و خزانه مصرف می شود. بوتاکلر با جلوگیری از سنتز پروتئین و تقسیم سلولی علف های هرز را از بین می برد. میزان کارایی بوتاکلر به میزان آبی که در دسترس گیاه است بستگی دارد، لذا برای ایجاد نتیجه بهتر، باید سمپاشی بعد از بارندگی و آبیاری صورت پذیرد.
طبق نظر متخصص گیاهپزشک مصرف شود.
مصرف بوتاکلر جز در موارد ذکر شده توصیه نمی شود.
 
محصول علف هرز زمان مصرف میزان مصرف
برنج علف­ های هرز یکساله کشیده برگ و بعضی پهن برگ­ ها 7- 4 روز پس از نشاء، قبل از دو برگی شدن سوروف 4- 3 لیتر در هکتار