کود مایع فارميگل گل شیمی

10-10-13 NPK fertilizer liquied   
                                                                                                                   

 
کود مایع فارميگل، کود کامل همراه با عناصر ریزمغذی کلاته شده با EDTA می باشد که نیاز غذایی گیاه را در طول دوره رشد تامین می کند. عناصر غذایی موجود در این کود سریعا  قابل جذب از طریق بافت های گیاهی می باشند. کود مایع رویش جهت تقویت عمومی و افزایش عملکرد کلیه محصولات زراعی، باغی، سبزی و صیفی و گلخانه ای کاربرد داشته  و در مراحل مختلف رشد رویشی و زایشی به کار می رود. این کود فاقد سدیم و کلر بوده و برای مصرف در خاک های شور مناسب است و به دو صورت محلول پاشی و آبکود قابلیت استفاده دارد.
 
کود مایع رویش درصد عناصر
نیتروژن
 (N)
فسفر (P2O5) پتاسیم (K2O) آهن
 (Fe)
منگنز
(Mn)
روی
 (Zn)
مس
 (Cu)
مولیبدن (Mo)
%10 %10 %13 %0/1 %0/08 %0/016 %0/1 %0/004
 
محصول زمان مصرف میزان مصرف
مصرف خاکی/آبیاری محلول پاشی
زراعی از پنجه زنی تا باروری گیاه 6- 5 لیتر در هکتار 4- 3 لیتر در هزار
باغی از ابتدای فصل رویش 6- 5 لیتر در هکتار 4- 3 لیتر در هزار
گلخانه در تمام طول دوره رشد گیاه تکرار هر 15 روز یکبار 5- 4 لیتر در هکتار 3- 2 لیتر در هزار