منوی سایت


بروموپروپیلات گل شیمي
Bromopropylate25%EC      

کنه کش غیرسیستمیک از گروه بنزیلات
بروموپروپیلات کنه کشی غیرسیستمیک از گروه بنزیلات است که با نحوه اثر تماسی طیف وسیعی از کنه های گیاهی را در محصولات زراعی و باغی کنترل می کند. ماده موثره بروموپروپیلات با نفوذ به بافت های گیاهی، کنه های خانواده Eriophyidae که درون بافت های گیاهی به سر می برند را نیز کنترل می کند. این سم قوی و دارای طیف اثر گسترده بوده و روی تمام مراحل زندگی کنه ها موثر می باشد. بروموپروپیلات دوام زیادی دارد و برای کنه های مقاوم به سموم فسفره در دوزهای بالا به کار می رود. فاصله آخرین روز سمپاشی تا برداشت محصول 21 روز توصیه شده است.
طبق نظر متخصص گیاهپزشک مصرف شود.
مصرف بروموپروپیلات جز در موارد ذکر شده توصیه نمی شود.
محصول آفت میزان و زمان مصرف
چغندرقند کنه تارعنکبوتی 1/2 لیتر در هکتار اوایل تابستان
مرکبات کنه زرد شرقی و کنه قرمز مرکبات 1 در هزار اواخر بهار و اوایل تابستان