هگزی تیازوکس گل شیمی
Hexythiazox 10% EC                         

کنه کش غیرسیستمیک از گروه ایزوتیازولیدین
هگزی تیازوکس کنه کشی غیرسیستمیک از گروه ایزوتیازولیدین می باشد که با خاصیت تماسی و گوارشی کنه های زیان آور را در مرکبات کنترل می کند. این سم با نفوذ از سطح برگ به بافت های گیاهی و با اثر تخم کشی و نمف کشی انواع کنه های جنس های Eutetranychus, Panonychus و Tetranychus را به نحو موثر کنترل می کند. هگزی تیازوکس روی حشره بالغ بدون تاثیر می باشد اما موجب مرگ تخم حشرات ماده تیمار شده می شود.
طبق نظر متخصص گیاهپزشک مصرف شود.
مصرف هگزی تیازوکس جز در موارد ذکر شده توصیه نمی شود.
محصول آفت میزان مصرف
مرکبات کنه قرمز مرکبات 0/75- 0/5 در هزار