روغن امولسیون شونده گل شیمی                      
  Petrolium Oils 80%L

 
حشره کش و کنه کش تماسی از گروه هیدروکربن های آلیفاتیک
روغن امولسیون شونده حشره کش و کنه کشی از گروه هیدروکربن های آلیفاتیک می باشد که با نحوه اثر تماسی، تخم حشرات و کنه ها را نابود می کند. روغن امولسیون شونده حشره کشی فیزیکی است که با پوشاندن سطح بدن حشره و بستن روزنه های تنفسی موجب مرگ حشره می شود. این روغن برای مبارزه پیش بهاره، بهاره و تابستانه در درختان میوه، مرکبات، پسته، خرما، درختان غیرمثمر و گیاهان زینتی به صورت محلول پاشی و یا همراه با برخی حشره کش ها به عنوان مویان استفاده می شود. روغن را هرگز نبایستی بدون آب مصرف کرد و از اختلاط آن با سموم گوگردی خودداری گردد. درجه سولفوناسیون روغن 92% می باشد و فاصله آخرین روز روغن پاشی تا برداشت محصول 28 روز توصیه شده است.
 
محصول آفت میزان و زمان  مصرف
مرکبات کنه قرمز، کنه زرد شرقی
 سپردارها
 شپشک های مومی و نرم تن ها
0/75- 0/5 درصد زمستان- تابستان
1- 0/75درصد زمستان
0/7- 0/5 درصد اواخر بهار، اوایل تابستان
درختان میوه سردسیری کنه قرمز اروپایی، پسیل گلابی
 شپشک­ ها و سپردارها
0/75 درصد زمستان قبل از تورم جوانه
0/4 درصد با توجه به پیش آگاهی
پسته شپشک واوی
شپشک تنه
0/75 درصد زمستان قبل از تورم جوانه
0/7 درصد بهاره
خرما شپشک سفید خرما
شپشک شفاف خرما
0/75 درصد زمستان
0/7 درصد بهاره
چای شپشک آرد آلود
کنه پا کوتاه قرمز
0/7 درصد اردیبهشت ماه- تیر ماه
زیتون شپشک سیاه
 سپردار بنفش
2 درصد زمستان
درختان غیر مثمر
و گیاهان زینتی
شپشک سفید تاغ 0/75 درصد