منوی سایت


تری دمورف گل شیمی
Tridemorph 75%EC                                                                       

 
قارچ کش سیستمیک از گروه مرفولین
تری دمورف قارچ کشی سیستمیک از گروه مرفولین ها می باشد که با نحوه اثر حفاظتی و معالج جهت پیشگیری و کنترل بیماری سفیدک حقیقی در مزارع چغندرقند، سبزیجات و جالیز توصیه شده است. تری دمورف هم از طریق ریشه و هم از طریق اندام های هوایی جذب می شود و عمل محافظت را در گیاه انجام می دهد، بنابراین احتمال شسته شدن آن توسط باران بسیارکم می باشد.
طبق نظر متخصص گیاهپزشک مصرف شود.
مصرف تری دمورف جز در موارد ذکر شده توصیه نمی شود.
محصول بیماری میزان و زمان مصرف
چغندرقند سفیدک حقیقی 0/75 لیتر در هکتار به محض مشاهده اولین علائم بیماری، از اوایل تیرماه به بعد
سبزیجات و جالیز سفیدک حقیقی 0/7 لیتر در هکتار به محض مشاهده اولین علائم بیماری در برگ­ ها