منوی سایت


گلایفوزیت گل شیمی
Glyphosate 41%SL                                                                                                                   

 
علف کش سیستمیک و غیرانتخابی از گروه اسید فسفونیک
گلایفوزیت علف کشی سیستمیک و غیرانتخابی از گروه اسید فسفونیک می باشد که روی اکثر علف های هرز یکساله و چند ساله پهن برگ و باریک برگ در باغات میوه، مرکبات و مزارع نیشکر تاثیر دارد. گلایفوزیت علف کشی است که به صورت پس رویشی و در اوایل گلدهی، زمانی که علف هرز حداکثر رشد را دارد مصرف می شود. گلایفوزیت با جذب از طریق شاخ و برگ بر سیستم های آنزیمی گیاه اثر گذاشته و با مداخله در سنتز اسیدهای آمینه روی علف های هرز تاثیر می گذارد. حداقل یک تا دو هفته پس از به کار بردن گلایفوزیت باید از انجام عملیات خاک ورزی خودداری نمود تا گلایفوزیت بتواند در عمق ریشه نفوذ کند.
طبق نظر متخصص گیاهپزشک مصرف شود.
مصرف گلایفوزیت جز در موارد ذکر شده توصیه نمی شود.
 
محصول علف هرز زمان مصرف میزان مصرف
درختان میوه علف­ های هرز یکساله و دائمی در زمان حداکثر فعالیت علف ­های هرز (گلدهی) 12- 4 لیتر در هکتار بسته به نوع علف­ های هرز
نیشکر علف­ های هرز یکساله و دائمی بعد از رویش علف­ های هرز به صورت لکه­ ای محلول 1 تا 2 درصد