منوی سایت


توفوردی+ ام سی پی آ گل شیمی
توفوردی+ ام سی پی آ 67/5% مایع
علف کش سیستمیک و انتخابی مزارع گندم و جو از گروه فنوکسی کربوکسیلیک اسید
توفوردی+ ام سی پی آ علف کشی انتخابی، سیستمیک وهورمونی از گروه فنوکسی کربوکسیلیک اسید می باشد که برای کنترل علف های هرز پهن برگ مزارع گندم و جو توصیه می شود. این سم بعد از سمپاشی از شاخ و برگ علف های هرز جذب شده و در تمامی اندام های گیاه منتقل شده و با ایجاد اختلال در تعادل هورمونی، باعث مرگ علف های هرز می شود. پنبه، چغندرقند، گوجه فرنگی، سیب زمینی، مو، گیاهان زینتی و درختان میوه به توفوردی+ ام سی پی آ حساس می باشند.
طبق نظر متخصص گیاهپزشک مصرف شود.
مصرف توفوردی+ ام سی پی آ جز در موارد ذکر شده توصیه نمی شود.
 
محصول علف هرز زمان مصرف میزان مصرف
گندم و جو علف های هرز پهن برگ از زمان پنجه زنی تا تشکیل ساقه گندم و جو 2- 1 لیتر در هکتار