هالوکسی فوپ آرمتیل استر
Haloxyfop-R methyl ester 10.8%EC
              

 
علف کش سیستمیک و انتخابی از گروه آریلوکسی فنوکسی پروپیونیک اسید
هالوکسی فوپ آر متیل علف کشی انتخابی و سیستمیک از گروه آریلوکسی فنوکسی پروپیونیک اسید می باشد که برای کنترل علف های هرز باریک برگ در مزارع چغندرقند، کلزا و پیاز توصیه شده است. هالوکسی فوپ آر متیل بازدارنده استیل کوآنزیم آ کربوکسیلازمی باشد. جذب این سم از طریق برگ و ریشه با قابلیت انتقال محدود در گیاه است. بهترین زمان مصرف هالوکسی فوپ آر متیل استر زمانی است که علف های هرز نازک برگ در مرحله 3 تا 5 برگی بوده و در حال رشد فعال باشند.
طبق نظر متخصص گیاهپزشک مصرف شود.
مصرف هالوکسی فوپ آر متیل جز در موارد ذکر شده توصیه نمی شود.
محصول علف هرز میزان مصرف
پیاز سوروف، انواع ارزن وحشی 0/75- 0/6 لیتر در هکتار
کلزا گندم و جو خودرو، انواع خونی علف، انواع یولاف وحشی 0/7- 0/5 لیتر در هکتار
چغندرقند انواع خونی علف، انواع ارزن وحشی، انواع یولاف وحشی، قیاق، سوروف و دورنه 1- 0/75 لیتر در هکتار