منوی سایت


دیکلوفوپ متیل گل شیمی
Diclofop- methyl 36%EC   
                                                                                                  

علف کش سیستمیک و انتخابی مزارع گندم و جو از گروه آریلوکسی فنوکسی پروپونیک اسید
دیکلوفوپ متیل علف کش سیستمیک، انتخابی و تماسی از گروه آریلوکسی فنوکسی پروپونیک اسید می باشد که برای کنترل علف های هرز باریک برگ مزارع گندم و جو توصیه می شود. جذب این سم بیشتر توسط برگ ها و مقداری نیز توسط ریشه در خاک مرطوب صورت می گیرد. ماده موثر دیکلوفوپ متیل به کلروپلاست علف های هرز صدمه زده و غشاء سلولی را از بین می برد، در نتیجه عمل فتوسنتز متوقف شده و از جریان انتقال مواد غذایی از ریشه جلوگیری می کند.
طبق نظر متخصص گیاهپزشک مصرف شود.
مصرف دیکلوفوپ متیل جز در موارد ذکر شده توصیه نمی شود
.
 
محصول علف هرز زمان مصرف میزان مصرف
گندم و جو انواع گونه ­های باریک برگ بعد از رویش علف­ های هرز 2/5 لیتر در هکتار