تری فلورالین گل شیمی
Trifluralin 48%EC                                                                                                                                    

 
علف کش غیرسیستمیک و انتخابی از گروه دی نیترو آنیلین
تری فلورالین علف کشی غیرسیستمیک از گروه دی نیترو آنیلین است که برای کنترل علف های هرز یکساله باریک برگ و پهن برگ در محصولات زراعی مختلفی مانند پنبه، چغندرقند، سویا، آفتابگردان و حبوبات به صورت پیش رویشی به کار می رود. تری فلورالین از طریق ریشه گیاهان تازه جوانه زده جذب و با جلوگیری از تقسیم سلولی، مانع رشد آن ها شده و از رویش علف های هرز جلوگیری می کند اما روی علف های هرزی که قبل از کاربرد آن در خاک رشد کرده اند تاثیری ندارد.
طبق نظر متخصص گیاهپزشک مصرف شود.
مصرف تری فلورالین جز در موارد ذکر شده توصیه نمی شود.
محصول زمان مصرف میزان مصرف
آفتابگردان، سویا قبل از کاشت مخلوط با خاک 2/5- 1/5 لیتر در هکتار
چغندرقند مخلوط با 4 تا 5 لیتر کلریدازون بعد از تنک کردن 2/5- 2 لیتر در هکتار
پنبه قبل از کاشت مخلوط با خاک 3- 2 لیتر در هکتار