منوی سایت

بنتازون گل شیمی
Bentazone 48% SL                                                                                                         

 
علف کش انتخابی از گروه بنزوتیودیازینون
بنتازون علف کشی تماسی و انتخابی از گروه بنزوتیودیازینون می باشد که برای کنترل علف های هرز پهن برگ و خانواده اویارسلام در زراعت برنج، سویا، یونجه و شبدر به کار میرود. نحوه اثر بنتازون، جلوگیری از فتوسنتز در فتوسیستم 2 می باشد. جذب بنتازون از طریق برگ ها با انتقال بسیار ناچیز و همچنین ریشه می باشد. با توجه به تماسی بودن علف کش بایستی تمام قسمت های علف هرز به سم آغشته شود.
طبق نظر متخصص گیاهپزشک مصرف شود.
مصرف بنتازون جز در موارد ذکر شده توصیه نمی شود.

 
محصول علف هرز زمان مصرف میزان مصرف
برنج علف ­های هرز پهن برگ و خانواده اویارسلام در مرحله 5 تا 7 برگی شدن برنج 5- 3 لیتر در هکتار
سویا علف ­های هرز پهن برگ و خانواده اویارسلام بعد از 2 تا 3 برگی شدن سویا 2/5- 2 لیتر در هکتار
یونجه و شبدر علف­ های هرز پهن برگ و خانواده اویارسلام   3- 2/5 لیتر در هکتار