منوی سایت
 
پرتیلاکلر گل شیمی
Pretilachlor 50%EC

علف کش انتخابی مزارع برنج از گروه کلراستامید
پرتیلاکلر علف کش انتخابی از گروه کلراستامید بوده که طیف وسیعی از علف های هرز باریک برگ و پهن برگ را در مزارع نشائی برنج از بین می برد. این علف کش بازدارنده سنتز اسیدهای چرب با زنجیره بلند بوده و از تقسیم سلولی ممانعت به عمل می آورد. کاربرد این علف کش در مزارع کشت مستقیم برنج، ممکن است به محصول آسیب وارد کند. همراه با جذب آب در خاک شالیزار، اثر این علف کش نیز از بین می رود. ماندگاری علف کش 30 روز می باشد.
طبق نظر متخصص گیاهپزشک مصرف شود.
مصرف پرتیلاکلر جز در موارد ذکر شده توصیه نمی شود.
 
محصول علف هرز میزان مصرف
برنج علف­ های هرز پهن برگ، سوروف و جگن ­ها 2- 1/5 لیتر در هکتار