منوی سایت


اگزادیازون گل شیمی
Oxadiazon 12%EC                                                                                                                       

 
علف کش انتخابی مزارع برنج از گروه اگزادیازول
اگزادیازون علف کشی تماسی و انتخابی از گروه اگزادیازول ها می باشد که برای کنترل علف های هرز مزارع برنج کاربرد دارد. این علف کش بازدارنده عمل فتوسنتز و آنزیم پروتوپورفیرینوژن اکسیداز می باشد. اگزادیازون توسط ریشه و برگ های گیاه قابل جذب بوده و با حرکت در آوندها به بخش های دیگر گیاه انتقال می یابد ولی انتقال آن در گیاه بسیار محدود است. علائم تاثیر اگزادیازون به صورت کلروز، نکروز، خشک شدن اندام های گیاه و در نهایت مرگ گیاه می باشد. برای اختلاط اگزادیازون با خاک بهتر است از آب باران یا آب آبیاری استفاده شود. مخلوط کردن مکانیکی موجب کاهش اثر آن می شود. بقایای این سم می تواند از یک فصل تا فصل بعد در خاک باقی بماند، از این جهت باید در انتخاب گیاه زراعی در فصل بعد دقت نمود.
طبق نظر متخصص گیاهپزشک مصرف شود.
مصرف اگزادیازون جز در موارد ذکر شده توصیه نمی شود.

 
محصول علف هرز زمان مصرف میزان مصرف
برنج علف­ های هرز مزارع برنج از جمله سوروف تا قبل از 2 برگی شدن سوروف 4- 3/5 لیتردر هکتار