پروپیکونازول گل شیمی
Propiconazole 25%EC    

 
قارچ کش سیستمیک از گروه تری آزول
پروپیکونازول قارچ کشی سیستمیک از گروه تری آزول می باشد که با اثر حفاظتی و معالج طیف وسیعی از بیماری های محصولات زراعی از قبیل شیت بلایت برنج، زنگ و فوزاریوم خوشه گندم را در محصولات زراعی کنترل می کند. این قارچ کش با اثر بازدارندگی روی دی متیل استروئیدها از رشد عوامل بیماری زا در داخل بافت گیاهی جلوگیری می کند. طول دوره تاثیر بسته به شرایط محیطی و شدت بیماری 5- 3 هفته می باشد. بهترین نتیجه سم پاشی با پروپیکونازول در مراحل اولیه بیماری حاصل می شود. فاصله آخرین روز سمپاشی تا برداشت محصول در برنج، گندم و جو 30 روز و در ذرت 21 روز توصیه شده است.
طبق نظر متخصص گیاهپزشک مصرف شود.
مصرف پروپیکونازول جز در موارد ذکر شده توصیه نمی شود.
 
محصول بیماری میزان و زمان مصرف
گندم فوزاریوم خوشه 1 لیتر در هکتار حداقل یک نوبت در مرحله گلدهی و در صورت نیاز تکرار سمپاشی به فاصله 7 روز
انواع زنگ 0/5 لیتر در هکتار بر اساس موازین پیش آگاهی
برنج شیت بلایت 1 لیتر در هکتار در صورت آلودگی 20% از ساقه­ ها