کلودینافوپ پروپارژیل گل شیمی 
Clodinafop propargyl 8%EC                                                                                                      

 
علف کش سیستمیک و انتخابی مزارع گندم از گروه آریلوکسی فنوکسی پروپیونیک اسید
کلودینافوپ پروپارژیل علف کشی سیستمیک و انتخابی از گروه آریلوکسی فنوکسی پروپیونیک اسید می باشد که برای مبارزه با علف های هرز یکساله کشیده برگ مزارع گندم نظیر گونه های یولاف وحشی، خونی علف، چچم و دم روباهی باریک به صورت پس رویشی به کار می رود. این علف کش با ممانعت از فعالیت استیل کو آنزیم کربوکسیلاز از سنتز اسیدهای چرب جلوگیری کرده که این امر موجب توقف ساخت غشاء سلولی می شود. این علف کش عمدتا از طریق برگ و تا حدودی ریشه جذب می شود و قابل انتقال در آوندهای چوب و آبکش می باشد. زمان مصرف کلودینافوپ پروپارژیل با توجه به نوع علف هرز و مرحله رویشی آن ها حداکثر تا پایان پنجه زنی می باشد. از مصرف این سم در مزارع جو اجتناب شود.
طبق نظر متخصص گیاهپزشک مصرف شود.
مصرف کلودینافوپ پروپارژیل جز در موارد ذکر شده توصیه نمی شود.

 
محصول علف هرز میزان مصرف
گندم علف ­های هرز باریک برگ یک ساله 0/8- 0/6 لیتر در هکتار